Denní stacionář

Komu je služba poskytována?

Lidem ve věku 5 – 64 let:

 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s kombinovaným postižením
 • osobám se zdravotním postižením
 • osobám s poruchami autistického spektra (s přidruženým postižením intelektu)

Jaké jsou základní cíle služby?

Obecným cílem poskytování sociální služby je ZLEPŠENÍ NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE uživatele služby.

Služba Denní stacionář se snaží naplňovat 2 základní cíle:

 1. V rámci využívání služby DS UŽIVATELÉ NEJSOU SOCIÁLNĚ VYLOUČENI, zapojují se do neformálních sociálních vztahů a alespoň částečně se začleňují do běžného života.
 2. Při využívání služby DS JSOU UŽIVATELÉ V BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ, kde se realizují dle svých zájmů a přání, přiměřeně svým možnostem a svému postižení.

Jaké zásady při poskytování služby uplatňujeme?

Při poskytování služby se snažíme tvořit SPOLEČENSTVÍ, které v MILOSRDENSTVÍ a s NADĚJÍ FORTELNĚ pomáhá potřebným.
Naše uživatele podporujeme a přijímáme S RESPEKTEM; službu organizujeme s ohledem na jejich SAMOSTATNÉ ROZHODOVÁNÍ; MOTIVUJEME uživatele ke zvyšování jejich soběstačnosti; k naplňování jejich potřeb a oprávněných zájmů přistupujeme INDIVIDUÁLNĚ; zachováváme MLČENLIVOST; poskytujeme našim uživatelům potřebnou EMOČNÍ i další přiměřenou PODPORU.

Více informací o našem poslání, cílech, hodnotách, průběhu a způsobech poskytování služby najdete ve veřejném závazku a v popisu realizace služby.

Na co se služba konkrétně zaměřuje a jakým aktivitám se uživatel ve stacionáři může věnovat?

Podporu, pomoc a péči uživatelům poskytujeme tak, aby jim byl umožněn důstojný a spokojený život s důrazem na zachování co největší možné míry jejich samostatnosti s ohledem na úroveň jejich schopností a dovedností.

Uživatelům stacionáře se věnujeme a spolupracujeme s nimi především v těchto oblastech:

 • zvládání péče o vlastní osobu (pomáháme s osobní hygienou, oblékáním a svlékáním, používáním kompenzačních pomůcek, prostorovou orientací, podáváním jídla a pití)
 • poskytování stravy (pomáháme nejen s výběrem a objednáním jídla, ale také s uvařením pokrmu dle receptu a nácvikem správného stolování) nácvik činností běžného života a péče o domácnost (např. nakupování, mytí nádobí, utírání prachu, luxování)
 • zajištění rozmanitých vzdělávacích, sociálně terapeutických a volnočasových aktivit (výtvarné a rukodělné činnosti pro rozvoj motoriky, opakování čtení – psaní - počítání, canisterapie, muzikoterapie, hraní her apod.)
 • motivace ke zdravému životnímu stylu (sportování, plavání, aktivní odpočinek, procházky i relaxace)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (navštěvování společenských a kulturních akcí - divadlo, kino, výstavy; návštěva cukrárny, kavárny či restaurace; poznávací výlety a exkurze pro inspiraci třeba k jiným poskytovatelům sociálních služeb)
 • používání běžně dostupných veřejných služeb (pošta, knihovna, úřady, obchody, veřejná doprava)
 • spolupráce se studenty na praxi a s dobrovolníky, účast na diakonických akcích určených pro veřejnost

Jakou formou, kde a v jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Služba je poskytována ambulantní formou (uživatel dochází na pracoviště) od pondělí do pátku (mimo státních svátků):

 • v Čáslavi od 6:30 do 16:00
  na adrese Komenského náměstí 140, 286 01 Čáslav

Jaká je kapacita služby?

Okamžitá kapacita služby je 12 uživatelů.

Kolik služba stojí?

Jedná se o službu sociální péče, kde je poskytování jednotlivých základních činností a úkonů péče zpoplatněno. Výše úhrady je odvozena od typu poskytnutého úkonu (např. individuální aktivita, skupinová činnost, dohled) a skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu péče (detailní informace najdete v aktuálním ceníku služby DS).

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služeb péče a sociální pracovnice: Bc. Stanislava Solařová
Tel.: +420 736 485 455; e-mail: solarova.stanislava@diakonie-stred.cz

Dokumenty ke stažení:

Provozní řád, Smlouva, Ceník