Odlehčovací služby

Komu je služba určena?

Lidem s mentálním (středně těžké až hluboké), kombinovaným či zdravotním postižením a poruchou autistického spektra (s přidruženým postižením intelektu), kteří potřebují vysokou míru individuální podpory a pravidelnou pomoc v běžných úkonech během celého dne z důvodu snížení až ztráty soběstačnosti, tato pomoc je jim běžně poskytována v domácím prostředí, ale po dobu nezbytně nutnou ji rodinný pečující nemůže zajistit.

Je služba omezena věkem?

Ano, služba je poskytována klientům ve věku 7 - 40 let.

Jaký je cíl služby?

Odlehčit rodině a blízkým pečujícím tak, aby si mohli vyřídit osobní záležitosti, a aby si mohli odpočinout, nabrali nové síly a mohli se také věnovat vlastním zájmům a povinnostem.

Na co se služba zaměřuje?

U pobytové formy klientům poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s užíváním společných prostor (k ubytování patří také úklid a údržba prostor, praní, žehlení a další obdobné činnosti).

Klientům poskytujeme stravu. Pomáháme s osobní hygienou. Pomáháme při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu (při oblékání, při přijímání jídla a pití, při pohybu a orientaci v prostoru apod.).

Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (kontakty klienta s rodinou a blízkými, dále návštěvy kina, divadla, výlety, návštěvy restauračních zařízení, cukráren, kaváren apod.). Součástí činnosti jsou i pohybové aktivity, relaxační a terapeutické techniky (např. muzikoterapie).

Klienty zapojujeme do činností v domácnosti či jiných zájmových a pracovních činností. Klienty podporujeme v nácviku základních sebeobslužných činností.

Pomáháme klientům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kde a jakou formou je služba poskytována?

Služba se poskytuje ve formě ambulantní a pobytové, a to na pracovišti v Čáslavi (Komenského nám. 140).

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Služba se poskytuje o svátcích, prázdninách a víkendech (vždy v předem domluvených termínech).

Jaká je kapacita služby?

Kapacita činí 8 lůžek (10 klientů na den pro ambulantní a pobytovou formu dohromady).

Kolik služba stojí?

Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku, který je k dispozici u vedoucí služby.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služeb péče Čáslav. Tel.: +420 736 485 455; e-mail: vedouci-caslavpobyt.stred@diakonie.cz.