Sociální rehabilitace

Komu je služba určena?

Osobám s chronickým duševním onemocněním. Osobám s kombinovaným postižením. Osobám s mentálním postižením. Osobám se zdravotním postižením.

Je služba omezena věkem?

Ano, služba je poskytována klientům ve věku 18 - 80 let.

Jaký je cíl služby?

Posílit a rozvíjet schopnosti a dovednosti klientů tak, aby dokázali fungovat v přirozeném společenském prostředí a mohli kvalitně a samostatně (popř. s co nejmenší mírou podpory) uspokojovat své osobní potřeby a zájmy, žít svůj život naplno.

Více informací o našem poslání, cílech a principech najdete ve veřejném závazku.

Na co se služba zaměřuje?

Klienty vedeme ke zvládání péče o vlastní osobu (zejm. hygienické dovednosti). Pracujeme s nimi na tom, aby zvládli pečovat o domácnost a své prostředí.

Věnujeme se nácviku obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, PC, telefonu, fotoaparátu. Rozvíjíme dovednosti a návyky v oblasti nakupování, přípravy stravy a stolování.

Klientům zajišťujeme volnočasové a sportovní aktivity. Opakujeme s nimi základní vědomosti. Věnujeme se nácviku samostatného pohybu, orientace v prostoru, využívání dopravních prostředků.

Rozvíjíme dovednosti potřebné k úředním úkonům a základy finanční gramotnosti. Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (návštěvy kina, divadla, restaurací, kaváren, dále výlety, exkurze, pobytové akce apod.).

Jaké jsou principy poskytování služby?

Individualita - poskytování služeb vychází z individuálních potřeb klientů, řídí se sestaveným individuálním plánem klienta.

Důstojnost - při poskytování služby je ze strany organizace důraz prvotně kladen na zachování důstojnosti klientů, všichni klienti jsou přijímáni s respektem.

Vlastní vůle - pracovníci klienty o všech aktivitách SR informují, ale v žádném případě nenutí. Vždy respektují rozhodnutí klienta.

Diskrétnost - organizace shromažďuje o klientovi pouze takové informace, které jsou nezbytné pro poskytování sociální služby SR.

Mlčenlivost - pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých skutečnostech, které souvisejí s výkonem jejich povolání.

Odbornost - služba SR je zajišťována pracovníky s odborným vzděláním, kteří se dále ve své odbornosti vzdělávají.

Kde a jakou formou je služba poskytována?

Služba je poskytována ambulantní formou (klient dochází na pracoviště) a to v Čáslavi (Komenského nám. 140) a v Kolíně (Kouřimská 15).

V jakém časovém rozsahu je služba poskytována?

Pondělí - pátek (mimo státních svátků) vždy od 8:00 do 15:00, v odůvodněných případech i nad rámec provozní doby.

Jaká je kapacita služby?

Celková kapacita činí 40 klientů - 20 klientů na pracovišti v Čáslavi a 20 klientů v Kolíně.

Kolik služba stojí?

Služba je poskytována bezplatně.

Koho oslovit v případě zájmu o službu?

Vedoucí služeb prevence Kolín a Čáslav. Tel.: +420 734 410 996; e-mail: vedouci-caslavprev.stred@diakonie.cz.

Logo - indiv. projekt SR